Feel the energy............
 
 

 Erkenning als beroepstherapeut

                            

Ik val als CAT therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

 

Ik werk als CAT  therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

Aangesloten bij de BAT verzekeraar. KvK nr: 76555593 BTw-id: NL00310299B27

 

 

Privacyverklaring/ AVG-register van verwerkingsactiviteiten Deze privacy voorwaarden zijn zorgvuldig samengesteld, veranderingen zijn niet toegestaan. 

Praktijk Voor Jou, Irenestraat 7 5981 XJ Panningen, corinabeurskens@live.nl, is verantwoordelijk en gaat rechtmatig om met persoonsgegevens die hieronder in deze privacyverklaring worden genoemd, om te voldoen aan de AVG wet. Mijn contactgegevens: 

 Als u vragen hebt over het beschermen en gepast verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen op mijn: mail corinabeurskens@live.nl 

Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uw privacybelangen. 

Wanneer u op consult bent geweest. 

Ik verzamel uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wenst te maken van mijn dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonsgegevens worden verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen. 

Als wij vanwege een andere redenen gebruik willen maken van uw persoonsgegevens, dan nemen we eerst contact met u op en expliciet om uw toestemming vragen. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van consult of behandeling.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijk. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier. Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd: Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.  

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaats ik cookies die surfgedrag op mijn website bijhouden zodat ik waardevolle content op mijn website kan aanbieden. 

Ik deel geen gegevens met Google, die heb ik uitgeschakeld. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

CAT-therapeuten zijn gehouden te handelen conform de beroepsorganisatie CAT-regelgeving. Ik heb op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. 

Bent u minderjarig? Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Mijn website is beveiligd door een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw bezoek aan onze website en de server waar onze website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over een SSL-certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten met een slot en de https:// in de adresbalk. 

Op het moment dat u contact opneemt met Praktijk Voor Jou via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard. 

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Hoe informeren wij? 

Op onze website staat informatie over onze werkwijze en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. 

Uw rechten en plichten:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie (u gegevens kloppen niet of niet meer), verwijdering, gegevensoverdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar corinabeurskens@live.nl 

De CAT-therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 

De CAT-therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de CAT-therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de CAT-therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de CAT-therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 

Ik wil u er tevens op attenderen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omga. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o 

11. Omgang met Datalekken Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het data lek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data lek hebben. Soms moeten zij het data lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). 

Niettemin is het Praktijk Voor Jou duidelijk dat- indien persoonsgegevens via een datalek verloren zouden gaan en dit zou leiden tot nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens – het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens zal worden gemeld. 

Wijzigingen:

Ik houd me het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en regelgeving.  

Voorwaarden: De cliënt gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de algemene voorwaarden van praktijk Voor Jou en verklaart hierbij te hebben kennis genomen van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen aan cliënten van praktijk Voor Jou, voor Psycho-Energetische therapie.  Verder te noemen: de praktijk, en de cliënt. 

Artikel 1: Aanmelden/aansprakelijkheid Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of op basis van aanmelding via het e-mailadres. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan en op de hoogte te zijn van het feit dat het ondergaan van een behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid. 

Artikel 2: Gezondheid Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige zieke of psychiatrische stoornis, of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist, of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling, de praktijk hiervan op de hoogte te stellen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts in geval van pijn of klachten. Een energetische behandeling dient als aanvulling/ondersteuning op de reguliere geneeswijze en is geen vervanging van de reguliere geneeswijze. 

Artikel 3: Betalingen Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via bank overschrijving te worden voldaan. Indien een factuur of betaalverzoek wordt gestuurd, dan dient het in rekening gebrachte bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De actuele prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website. Het totaalbedrag van een behandeling wordt tevens aansluitend medegedeeld. Indien een openstaande factuur niet binnen 7 dagen is betaald, worden er maximaal twee betalingsherinneringen gestuurd, ieder met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de openstaande factuur na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede betalingsherinnering niet is voldaan, dan behoudt de praktijk zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende kosten worden in dat geval aan de cliënt in rekening gebracht. Bij betalingsachterstand kunnen ingeplande vervolgbehandelingen eenzijdig worden opgeschort door de praktijk, totdat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. 

Artikel 4: Afspraken Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden, noodsituaties uitgezonderd. Een annulering dient telefonisch of via e-mail te geschieden en te zijn voorzien van een duidelijke vermelding van de naam van de cliënt, de datum en tijdstip van de afspraak en het telefoonnummer van de cliënt. Bij het niet of niet tijdig annuleren is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. 

Artikel 5: Geheimhouding De praktijk hanteert een ethische code (geheimhouding) en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie (zoals e-mailadres, woonadres, telefoonnummer) die de praktijk ontvangt van haar cliënten. Voor het delen van persoonlijke informatie met derden zal te allen tijde uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd aan de betreffende cliënt, tenzij wettelijk verplicht door autoriteiten op het gebied van persoonsgegevens. 

Artikel 6: Klachtenregeling Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Ook praktijk Voor Jou voldoet aan deze eisen. Met ingang van 1 januari 2017 is Praktijk Voor Jou en ik, als zijnde de eigenaar, aangesloten bij het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT). Voor u als klant wil dat zeggen dat de behandelingen die ik uitvoer, gescreend en gecertificeerd zijn en dat deze beroepsorganisatie de kwaliteit van deze behandelingen garandeert. Indien u een klacht heeft met betrekking tot mijn praktijk, dan kunt u natuurlijk bij mij terecht. Tevens kunt u ook terecht bij het GAT, geschillen commissie Alternatief Therapeuten.  

 

 
 
 
 
Bellen
Map
Info
Instagram